SMART EFFEKTREGLERING FÖR LADDNING AV ELBILEN

Vare sig du laddar bilen hemma eller på jobbet är det viktigt att beakta elsystemets kapacitet kapacitet och skydda fastighetetens huvudsäkringar. Med smart effektreglering minimerar eller eliminerar man risken för att fastighetens säkring löser ut samtidigt som laddstationens effekt och laddhastighet maximeras.

Så fungerar effektregleringen

Effektregleringen tar i beaktande den lediga kapacitet som finns att tillgå i elsystemet och huvudsäkringarna, och fördelar den på de laddstationer som är i användning just då. På så vis får användarna alltid ut maximal effekt av laddstationerna och användningen blir både trygg och effektiv.

Nytta med effektreglering

  • Effektreglering skyddar både huvudsäkringarna och elanslutningen. Användaren eller fastighetsägaren behöver inte oroa sig för att systemet överbelastas.
  • Man får ut maximal nytta av elsystemet och laddstationen. Medeleffekten på laddningen blir betydligt högre.
  • Effektreglering möjliggör att fler bilar ansluts till samma elsystem.
  • Effektregleringen gör det möjligt att i framtiden utvidga antalet laddstationer i systemet utan stora omändringar.

Effektreglering i husbolag och företag

För husbolag och företag är effektregleringen en standardutrustning i alla våra installationer eftersom det oftast är fråga om större och delade elsystem med många användare bakom samma elsystem och säkringar. Utan effektreglering skulle laddeffekten måste begränsas till väldigt låg eller obefintlig, eller så måste huvudsäkringarna höjas till nivåer som är så gott som omöjliga och väldigt dyra. I husbolag är laddstationerna oftast byggda inom ett skilt nätverk, vilket betyder att effektregleringen tar i beaktande de övriga laddstationerna och användarna; laddas endast några bilar får laddaren ut full effekt, men om många bilar laddas samtidigt begränsas laddeffekten enligt den lediga kapaciteten.

I husbolag är effektreglering i princip nödvändigt för att kunna uppnå laddeffekter på till exempel 11 kW.

Effektreglering i egnahemshus

I egnahemshus är effektregleringen en tilläggsoption som används om elsystemet och huvudsäkringarna är mycket belastade från förut eller om man vill försäkra sig om att huvudsäkringarna klarar av stationens laddeffekt. Speciellt hus med elvärme, elbastu och induktionsspis har stor nytta av effektreglering.

För effektreglering i egnahemshus kopplas en egen energimätare till fastighetens elcentral vilken mäter den övriga förbrukningen i fastigheten. Laddstationen anpassar sedan laddeffekten som ges ut till bilen enligt den lediga kapaciteten, så att fastighetens övriga elförbrukning (värme, spis, bastu etc.) alltid prioriteras samtidigt som huvudsäkringarna är skyddade.

Effektreglering i egnahemshus är speciellt viktigt om man behöver kunna ladda flera än en bil samtidigt.