UNDERSTÖD FÖR BYGGANDE AV LADDNINGSINFRASTRUKTUR FÖR ELBILSLADDNING

För att främja elbilismen och laddmöjligheterna i husbolag beviljar Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) stöd till husbolag för byggande av infrastruktur för elbilsladdning.

Vem kan ansöka om stödet?

Husbolag och samfund som äger bostadsbyggnad, samt parkeringsbolag som ägs av nämnda samfund för att bygga laddningsinfrastruktur för elbilsladdning.

Understödet kan ansökas för projekt som uppfyller ARA:s krav på infrastrukturen. Kraven är bland annat att infrastrukturen byggs för minst fem platser åt gången (eller för alla platser om bolaget har färre än fem) samt att infrastrukturen byggs för en laddeffekt på minst 11 kW.

Stödets storlek

Under år 2022 är understödets storlek 35 % av de godkända kostnaderna, med en maximal utbetald stödsumma på 90 000 €. Till godkända kostnader räknas såväl material- som arbetskostnader. Bolaget kan ansöka om stöd även för laddstationerna ifall stationerna förblir i bolagets ägo.

Kvartersladdnings lösningar och ARA-stöd.

Kvartersladdnings lösningar och infrabyggande uppfyller alla krav för att husbolaget skall beviljas ARA-stöd. Både ansökningen om och utbetalningen av stödet har gått smidigt för våra kunder.

Ansökan om ARA-stöd måste göras av husbolaget självt, men vi hjälper gärna till och berättar hur ni kan gå till väga.

Läs mer om kriterierna på ARA:s hemsida